ALLE REGLERNE!

Der er mange regler der skal overholdes, vi har prøvet at lave et lille overblik over hvad forhold vi arbejder under med CITES, SKAT & FØDEVARESTYRELSEN.

Skat i Danmark fungerer som den udførende kontrol af importen af jagttrofæer. Skat udfører obligatorisk kontrol med alle jagttrofæer fra 3. lande.

Der gælder også særlige toldbehandlingsregler for import af jagttrofæer. Herunder finder man vedledning i toldbehandling af jagttrofæer såvel færdige jagttrofæer som rå og ufærdige.

Jægere, der har været på jagtrejse til lande uden for EU, kan medbringe eller få tilsendt jagttrofæer af de dyr, de har nedlagt. Der gælder dog særlige bestemmelser for udryddelsestruede dyr mm., se afsnit A.5.10.

Ved ansættelse af toldværdien kan transaktionsværdien ikke anvendes, da der ikke er tale om et køb af de indførte varer.

Til brug for toldværdiansættelse i de tilfælde, hvor det indførte jagttrofæ er fra et dyr, der er nedlagt af den person, der indfører trofæet, eller når trofæet er modtaget vederlagsfrit, er der udarbejdet følgende retningslinier:

Trofæer fra arter, der ifølge Washington-konventionen eller EU’s regler ikke må omsættes, har af samme årsag ingen legal omsætningsværdi. Dette gælder alle arter opført i Washington-konventionens Appendix I (uanset eventuel kvotaordning) og/eller bilag A til forordning (EF) nr. 338/97. For disse arter fastsættes trofæets toldværdi til 1 krone.

Ved indførsel af øvrige jagttrofæer i rå eller ufærdig tilstand til Danmark fra lande uden for EU fastsættes værdien med udgangspunkt i Toldvejledningens bilag 3.

For trofæer, der er færdigpræparerede ved indførslen, skal der til toldværdien tillige medregnes værdien af dette arbejde.

Er trofæet sendt særskilt, skal transport- og forsikringsomkostninger medregnes.

Der er normal 25% importmoms på import af ubehandlede jagttrofæer.

Reglerne om rejsegods afsnit D.3 finder anvendelse, når betingelserne herfor er opfyldt.

Færdigbehandlede jagttrofæer importeres som samleobjekter og er omfattet af brugtmomsordningen. Og der beregnes herpå kun 5% importmoms.

Ubehandlede trofæer er underlagt kontrol af Fødevarestyrelsen i Danmark.

Forud for import af jagttrofæer fra 3. lande skal importøren registreres i den lokale fødevareregion. Derudover skal betingelser for indførsel af jagttrofæer fra 3. lande opfyldes.

Anmodning om registrering skal ske til fødevareregionen for modtageradressen.

Global Trophy Logistics er godkendt til at væres importør af ubehandlede trofæer, derfor behøver du som kunde ikke længere blive godkendt.

Yderligere skal vi informere om at Jagttrofæer skal være ledsaget af og opfylde betingelserne i et sundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med biproduktforordningens bilag X, kapitel 6(A), certifikatet skal være udstedt i oprindelseslandet af en embedsdyrlæge.

Jagttrofæer skal overholde betingelserne anført i certifikatets sundhedsattestation, herunder at:

  • Jagttrofæer der udelukkende består af huder og skind er blevet tørret, eller tørsaltet eller vådsaltet mindst 14 dage før afsendelsen eller ved afsendelse med skib at transporten har været af en varighed så de er blevet saltet i mindst 14 dage inden de når EF-grænsekontrolstedet.
  • Jagttrofæer der udelukkende består af ben, horn, hove, klove, klør, gevirer eller tænder har ligget i kogende vand så længe at jagttrofæet er befriet fra alle fordærvede rester, eller er desinficeret med et produkt godkendt af myndighederne, herunder brintoverilte når der er tale om dele bestående af ben. Jagttrofæerne skal umiddelbart efter behandling pakkes enkeltvis i gennemsigtig lukket emballage så efterfølgende kontaminering undgås.

Det er tilladt at importere behandlede trofæer fra alle tredjelande. Importøren skal endvidere sikre sig, at oprindelseslandet ikke er underlagt restriktioner som følge af den dyresundhedsmæssige situation på oprindelses/afsendelsestedet. Der gøres opmærksom på, at indførselskravene løbende kan blive ændret og det er importørens ansvar at sikre, at produktet altid opfylder de på importtidspunktet gældende krav. Ovenstående vedrører alene veterinære importbestemmelser.

CITES
CITES / Washington-konvetionen er en international konvention som beskytter truede dyrearter.

Den fastlægger strenge regler for bl.a. handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter og produkter deraf.

Før der ind- eller udføres udryddelsestruede enheder af levende og ikke-levende dyr og ikke-levende planter, skal der være indhentet tilladelse/certifikat hertil fra Skov- og Naturstyrelsen (henvendelse på tlf. 72 54 24 04).

Indførslen skal anmeldes til enten Skov- og Naturstyrelsen eller Plantedirektoratet senest 24 timer inden de levende dyrs/planters ankomst til grænsekontrolstedet.

Der er restriktioner med hensyn til hvilke grænsetoldsteder, der kan benyttet ved indførsel af levende dyr og planter, se toldvejledningens bilag 10. Er der tale om levende dyr/planter skal der ligeledes foretages veterinær-/plantesundhedskontrol (se afsnittene A.5.1 og A.5.2). 

Det bemærkes, at bestemmelserne også omfatter varer, hvori indgår bestanddele fra udryddelsestruede dyr og planter, f.eks. smykker med elfenben, lædervarer med slangeskind osv.

 Et godt råd

Det er vigtigt at du som jæger altid er opmærksom på om de trofæer du ønsker at jage, er omfattet af CITES / Washington-konventionen. Hvis du har spørgsmål angående CITES / Washington-konventionen er du altid velkommen til at kontakte os. Vi er også meget behjælpelige med at ansøge på dine vegne, så du intet har at frygte i forhold til, om ansøgningen er lavet korrekt.

EKSEMPLER PÅ TRUEDE DYREARTER

 

PATTEDYR:

Aber: levende, kranier, skind.

Bjørne: trofæer, skind, orientalsk medicin.

Desmerdyr: udstoppede.

Elefanter: elfenben, smykker, udskårne genstande, skindprodukter.

Flodhest: tænder, udskårne genstande.

Hvaler: udskårne og hele tænder, kød, spæk.

Hvalros: tænder og hele kranier.

Kattedyr: skind, trofæer, pelsjakker, orientalsk medicin.

Næsehorn: horn, orientalsk medicin.

 

FUGLE:

Beostær: levende.

Fasaner: (visse arter) fjer.

Papegøjer: levende.

Paradisfugle: fjer.

Rovfugle og ugler: levende og udstoppede.

 

KRYBDYR:

Havskildpadder: hele skjold, udskårne genstande af skjold: kamme, smykker, brillestel.

Kamæleoner: levende.

Kobraslanger: udstoppede, skindprodukter, i flasker med alkohol.

Krokodiller: skindprodukter: tasker, bælter, punge, urremme, sko, støvler, udstoppede (mindre individer).

Kvælerslanger (pytoner og boaer): skindprodukter (samme typer som krokodille).

Landskildpadder: levende, skjold.

Sumpskildpadder: (visse arter) levende, skjold.

Varaner: skindprodukter (samme typer som krokodille), udstoppede.

 

Our Calculator is open 24/7/365

Find ud af hvad det koster at få dine trofæer hjem fra dit næste eventyr.